Buildcorp – Jadrové vŕtanie a rezanie

Ochrana osobných údajov

V spoločnosti Buildcorp diamonds, s. r. o. si vážime vaše súkromie, a preto vaše osobné údaje vždy starostlivo strážime v súlade s nariadením EÚ a Európskeho parlamentu v skratke – GDPR.

Všetky poskytnuté informácie sú chránené proti vniknutiu tretej strany.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžu byť kedykoľvek pozmenené, alebo aktualizované. Pri ich zmene budeme požadovať o jasný súhlas so spracovaním osobných údajov, ak tak dotknutá osoba /zákazník/ neurobila v predchádzajúcom období.

Ochrana osobných údajov znamená nasledovné:

• Vaše osobné údaje nikdy žiadnym spôsobom nezneužijeme.

• Váš kontakt a osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane.

• Vaše kontaktné a osobné údaje môžeme poskytnúť tretej strane, ak s tým súhlasíte.

• Nebudeme vám posielať e-maile, na príjem ktorých ste sa nezaregistrovali.

• Kedykoľvek sa môžete ľahko a rýchlo odhlásiť zo zoznamu príjemcov našich e-mailov.

• Kedykoľvek môžete požiadať o výmaz vašich osobných údajov z našej databázy

Všetky naše on-line aktivity sú v súlade s európskymi právnymi predpismi (Nariadenie Európskeho parlamentu číslo  2016/679 z 27.4.2016 .- GDPR, Smernicou Európskeho parlamentu č. 2016/680 z 27.4.2016 , a právne predpisy Slovenskej republiky Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, Zákon o elektronickom obchode na trhu, atď.). Zásady ochrany osobných údajov pokrývajú manipuláciu s tými údajmi, ktoré o vás získame pri návšteve a používaní našich internetových stránok.

Zber a spracovanie osobných údajov

Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú ako jednotlivca: vaše meno, priezvisko, elektronická alebo poštová adresa, telefónne číslo atď. Nezhromažďujeme vaše osobné údaje, ak to sami neumožníte, respektíve nesúhlasíte s tým, a to pri objednávaní produktov, pri registrácii , alebo prihlásením na odber newslettera alebo produktových noviniek.

Používanie a šírenie osobných údajov

Spoločnosť Buildcorp diamonds, s. r. o. používa vaše osobné údaje len za účelom vyplnenia objednávok a z technických dôvodov správy webových stránok, aby vám zabezpečila prístup k určitým informáciám, alebo na všeobecnú komunikáciu s vami.

Sloboda voľby

Záleží od vás, aké informácie nám o sebe poskytnete. Ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje, nebudete mať prístup k určitým stránkam alebo funkciám nášho webu.

Ak sa chcete odhlásiť z odoberania newslettera ,alebo požiadať o výmaz svojich osobných údajov z našej databázy , kontaktujte nás na adrese info@buildcorp.eu Ak sa vaše osobné údaje (poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa, fyzická adresa, telefónne číslo) zmenia, neváhajte nás kontaktovať na adrese info@buildcorp.eu

Automatické nahrávanie informácií (neosobných údajov)

Pri vstupe na webové stránky sa automaticky zaznamenávajú (nie ako súčasť prihlásení) všeobecné, neosobné informácie (použitie internetového vyhľadávača, počet návštev, priemerná doba návštevy webových stránok, navštívené stránky). Tieto informácie slúžia na meranie príťažlivosti našich stránok a na zlepšenie obsahu a použiteľnosti. Vaše informácie nepodliehajú ďalšiemu spracovaniu a nebudú poskytnuté tretej strane.

Cookies

Súbory cookies sú neobsadené dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na vašom pevnom disku a umožňujú našim internetovým stránkam identifikovať váš počítač pri následnej návšteve. Súbory cookies používame iba na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania internetových stránok.

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie stránok portálu https://www.rekuperacie-prana.sk ukladáme niekedy vo Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových stránok.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová stránka ukladá vo Vašom počítači, alebo v mobilnom zariadení pri prezeraní web stránky. Vďaka tomuto súboru si webová stránka na určitú dobu zapamätá informácie o Vašich krokoch a preferenciách, takže pri ďalšej návšteve stránky, alebo pri prechádzaní z jednej stránky na druhú, ich nemusíte znovu uvádzať.

Súbor cookie možno klasifikovať podľa jeho životnosti a domény, ku ktorej patrí. Podľa životnosti môžu byt cookies:

relačné (dočasné) súbory cookies, ktoré sa vymažú po zatvorení prehliadača, alebo
trvalé súbory cookies, ktoré zostanú v počítači / zariadení užívateľa počas vopred definovaného obdobia.
Dočasné súbory cookies sú uložené vo Vašom počítači, notebooku, alebo v mobilnom zariadené iba po dobu, kedy sa pohybujete na našich webových stránkach. Takéto súbory cookies pomáhajú našim webovým stránkam zapamätať si informácie pri Vašom prechode zo stránky na stránku, aby ste napríklad nemuseli vypĺňať opakovane informácie vo formulároch.

Trvalé súbory cookies zostávajú uložené vo Vašom počítači, notebooku, alebo v mobilnom zariadení aj po Vašom odchode z našej webovej stránky. Takéto súbory cookies pomáhajú našej webovej stránke zapamätať si Vás ako vracajúceho sa návštevníka, avšak v žiadnom prípade Vás neidentifikujú Ako osobu.

Analytické informácie
Počas každej Vaše návštevy používajú naše webové stránky analytický softvér, ktorý ukladá anonymné štandardné cookies a súbory cookies Google Analytics, vďaka čomu kontinuálne monitorujeme používanie našich webových stránok. Takto napríklad vieme, akú máme návštevnosť stránok, dokážeme pochopiť správanie návštevníkov a tiež aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé. Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané iba pre vlastné technické a marketingové účely, a neidentifikujeme jednotlivých návštevníkov podľa mena.

Ako kontrolovať súbory cookies?
Súbory cookie môžete kontrolovať a / alebo vymazať podľa vlastného uváženia – podrobnosti nájdete na stránke www.AllAboutCookies.org, alebo kliknite na „Help / Pomocník“ v menu Vášho prehliadača. Vymazať môžete všetky súbory cookies uložené Vo Vašom počítači a väčšina prehliadačov môžete vopred nastaviť tak, aby ste zabránili ich ukladaniu. V takom prípade sa Však nebudete môcť prihlásiť na portál https://www.rekuperacie-prana.sk a pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej stránky ručne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Bezpečnosť

Spoločnosť Buildcorp diamonds, s. r. o. sa starostlivo stará o bezpečnosť vašich osobných údajov. Vaše dáta sú po celú dobu chránené pred stratou, zničením, falšovaním, manipuláciou a neoprávneným prístupom alebo neoprávneným zverejnením.

Maloleté osoby

Maloleté osoby  bez súhlasu svojich rodičov alebo zákonného zástupcu by na našich internetových stránkach nemali poskytovať žiadne osobné údaje. Osobné údaje osôb, ktoré nedovŕšili 16 rokov naša spoločnosť , bez súhlasu rodičov alebo zákonného zástupcu nespracúva. Bez súhlasu preto nie je možné ani vybaviť objednávku ale prihlásiť sa na odber newslettera. Pre overenie veku maloletých naša spoločnosť môže v rámci svojich povinností využiť spätnú väzbu – kontaktný formulár alebo telefonické overenie veku dotknutej osoby.

Právo na informácie

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom našich zásad ochrany osobných údajov alebo ohľadom zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese

Buildcorp diamonds, s. r. o.

Drieňová 34, 821 02

Bratislava

Na základe vašej žiadosti vás budeme informovať do 30 dní v súlade s platnými právnymi predpismi – o tom, aké osobné údaje, ak vôbec nejaké, boli zhromaždené počas vašej návštevy našich webových stránok.

Zverejnenie zmien zásad ochrany osobných údajov

Všetky zmeny našich zásad ochrany osobných údajov budú zverejnené na týchto internetových stránkach. Používaním internetových stránok užívateľ potvrdí, že tieto zásady ochrany osobných údajov prijíma a súhlasí s celým ich obsahom.

Informovanosť dotknutej osoby – prevádzkovateľom,

pri získavaní osobných údajov zákazníkov za účelom vybavenia objednávky

Buildcorp diamonds, s. r. o. získava pri objednaní služieb alebo tovaru  osobné údaje zákazníkov a spracováva ich podľa ustanovení Zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, §-u 13, ods. 1 pism. a), ktoré potrebuje pre správnu realizáciu objednávky.

Účel spracovávania osobných údajov:  Osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou/ zákazníkom/, sú potrebné pre spracúvanie objednávky, zabezpečenie dodávky tovaru, prípadná reklamácia tovaru  a pre potreby účtovnej agendy.

Zoznam osobných údajov – rozsah

titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailová adresa, číslo účtu, podpis

Právny základ spracúvania osobných údajov

– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

– zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

– zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

– zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Kategória príjemcov osobných údajov:

daňový úrad

colný úrad

ŠOI

Buildcorp diamonds, s. r. o.

Drieňová 34, 821 02

Bratislava

Osobné údaje v listinnej podobe sú likvidované podľa Registratúrneho poriadku a ustanovení právnych predpisov, pre ktoré to vyžaduje vedenie účtovníctva,

Zákazník – dotknutá osoba má právo:

• požiadať prevádzkovateľa  o informácie o nakladaní s jeho osobnými údajmi

• na opravu neaktuálnych údajov

• na vymazanie osobných údajov, alebo niektoré z nich, prípadne požiadať o obmedzenie ich spracovávania a má právo namietať proti ich spracovávaniu

• podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ:

• poskytne dotknutej osobe na jeho žiadosť výpis spracovávaných osobných údajov a ďalších dokladov u nej uložených

• náhľad k väčšine osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ uchováva,

• Archivuje osobné údaje dotknutej osoby 10 rokov po vybavení objednávky.

Požiadavka poskytnutia osobných údajov:

• zákonná na uzatvorenie zmluvného vzťahu je dotknutá osoba povinná poskytnúť pravdivé osobné údaje

• zmluvná na realizáciu zmluvy,

• oprávnený záujem na ochranu majetku  a zákonnosť prevádzkovania spoločnosti.